skip to Main Content

طراحی میکرو محرک برای پروتزهای بصری براساس تحریک عصب بینایی

چکیده در این مقاله، طراحی میکرومحرک برای پروتز بینایی براساس تحریک عصب بینایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. میکرو محرکی که برای کنترل ۶۴ الکترود طراحی شده‌است، یک پالس یا چند پالس را ارائه می‌کند که دامنه متغیری با نوسان جریان…

Read more

به اشتراک گذاری طیف مشارکتی بین شبکه های تلفن همراه و اد هاک

چکیده به اشتراک گذاری طیف مشارکتی بین شبکه های تلفن همراه و شبکه های اد هاک (ad hoc) در این کار مورد مطالعه قرار گرفته است. سیگنال های ضعیف و تداخل های قوی در سطح لبه سلول، معمولاً باعث تخریب…

Read more
Back To Top