skip to Main Content

شبکه همگشتی عمیق با محدودیت های محلی و پراکندگی برای دسته‌بندی ساختار

چکیده مطالعات اخیر مزایای ارائه های آموخته‌شده توسط شبکه‌های همگشتی عمیق (CNN ها) را در ارائه ی الگویی جذاب برای وظایف مربوط به طبقه‌بندی بصری، نشان داده‌اند. اکثر روش‌های موجود، فعال سازی را از آخرین لایه کاملا متصل، به عنوان…

Read more
Back To Top