skip to Main Content

عملکرد مدل¬های هیبرید در ارزیابی ریسک نکول

چکیده این مقاله تجزیه و تحلیل بنیادی و تجزیه و تحلیل ادعای مشروط را در یک مدل ترکیبی از اندازه گیری ریسک اعتباری ترکیب می¬کند. پایگاه داده ما متشکل از شرکت های فرانسوی ذکر شده در بورس اوراق بهادار پاریس…

Read more
Back To Top