skip to Main Content

فرضیه تکامل ماکل های مکانیکی و تکامل بافت به شدت تغییر شکل پذیر Ti – ۶A1- 4 V در دماهای بالا ​

چکیده ما در این مقاله , فرآیند تغییر شکل و تکامل بافت دو فازی Ti - ۶ A1 - ۴ V را در معرض تغییر شکل پلاستیک با استفاده از اکستروژن زاویه‌ای کانال معادل (ECAE) در دمای بالا (۰.۵۵) بررسی…

Read more
Back To Top