skip to Main Content

سازمان دهی پیش بینی (بصیرت) استراتژیک: شیوه مفهومی “یافتن روش”

چکیده پیش بینی استراتژیک به عنوان نتیجه حاصل از روش های پیش بینی شرکت های بزرگ منجر به رهبری گفتمان در خود ، به عنوان یک مداخله اتفاقی گردیده است و شامل گسترش روش های پیش بینی سازمانی می باشد.…

Read more
Back To Top