skip to Main Content

جراحی اکستروژن با یک سیستم استخراج آتروماتیک (بدون آسیب): یک مطالعه بالینی

چکیده توضیح مشکل. مطالعات بالینی، ارزیابی امکان سنجی یک تکنیک جدید برای جراحی اکستروژن دندانهای غیر قابل برگشت با پوسیدگی زیرلثه وجود ندارند. هدف. هدف از این مطالعه بالینی، بررسی میزان موفقیت و بروز عوارض بیولوژیکی و فنی پس از…

Read more
Back To Top