skip to Main Content

ارزیابی قابلیت اطمینان ریسک های رقابتی با مدل های کلی شوک مخلوط

چکیده این مقاله به پژوهشی در مورد مدل سازی قابلیت اطیمنان برای سیستم های وابسته به مخاطرات رقابتی مورد بحث می پردازد که از یک مدل شوک مخلوط کلی جدید، تاثیر می پذیرد. دو ریسک رقابتی وابسته، شکست نرم و…

Read more
Back To Top