skip to Main Content

اضطراب رابطه بین کمال‌گرایی چند بعدی و اختلال خواب را وساطت می‌کند. ​

چکیده افراد مبتلا به بی‌خوابی اغلب ابعاد کمال‌گرایی را در کنار نشانه‌های اضطراب و افسردگی گزارش می‌کنند.با این حال، بررسی محدودی از این فاکتورها در کنار هم وجود داشته‌است.مطالعه حاضر بررسی می‌کند که آیا افراد مبتلا به بی‌خوابی، کمال‌گرایی را…

Read more
Back To Top