skip to Main Content

​بحث درباره ورود به اشتراک گذاری در خدمات براساس اشتراک گذاری. یک کارگاه طراحی با استفاده از یک ابزار تحلیلی

چکیده فعالیت‌های مبتنی بر هم‌کاری و مصرف مشترک طبقه‌بندی می‌شوند و تعریف یک طبقه‌بندی ممکن نیست. همچنین در این زمینه شواهدی دال بر وجود تبعیض‌های قومی، نبود حمایت‌های کارگری و فقدان مقررات وجود دارد. نویسندگان استدلال می‌کنند که ملاحظات مربوط…

Read more
Back To Top