skip to Main Content

بتن نفوذپذیر مخلوط¬شده با افزودنی های مختلف

چکیده این مقاله عملکرد بتن نفوذپذیر مخلوط شده با مواد مختلف ساخت جایگزین مانند خاکستر بادی، الیاف و تراشه‌های تایر را تحت شدت بار زنده آنی که فشار ناشی از ترافیک را نشان می‌دهد را ارائه می¬دهد. به ظرفیت باربری…

Read more
Back To Top