skip to Main Content

مدل پول شویی یا اختلاس: مباحث ریز تئوری در سیاست های ضد اختلاس

چکیده  ادبیات موجود در مورد جرمی بحث می کند که افراد از راه خلاف پولی را بدست می آورند- و اختلاس گر- کسی است که پول نا مشروع را به قابل قبول آن تغییرمی دهد-و دلیل خوبی می آورند که-…

Read more
Back To Top