skip to Main Content

رویکردهای غیرمتمرکز به تصفیه و مدیریت فاضلاب: قابلیت اجرا در کشورهای در حال توسعه

چکیده ارائه راهکارهای قابل اعتمادی و مقرون‌به‌صرفه در مناطق روستایی، چالشی در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. مشکلات و محدودیت‌های روش‌های متمرکز برای تصفیه فاضلاب به صورت تصاعدی در حال افزایش است. جمع‌آوری…

Read more

نقش دولت الکترونیک در توسعه پایدار عمومی در کشورهای در حال توسعه: مروری سیستماتیک بر مقالات

چکیده با وجود درآمد ملی نسبتا پایین آن‌ها، مطالعات نشان می‌دهند که کشورهای در حال توسعه به طور مداوم ساختارهای دولت الکترونیک خود را پیشرفت داده‌اند. با این حال، دانش اندکی در مورد چگونگی به‌کارگیری تکنولوژی‌های الکترونیک و اینترنتی توسط…

Read more
Back To Top