skip to Main Content

یک مدل اعتماد با اطمینان بالا برای سیستم کنترل جامعه دیجیتال بر اساس اینترنت اشیاء

چکیده مسائل امنیتی و اینترنت اشیاء (IoT) به بخش تفکیک¬ناپذیر در جامعه دیجیتال تبدیل شدند زیرا IoT با معرفی فراگیر حسگر¬ها و دستگاه¬های هوشمند فرعی در طول دهه گذشته توسعه می¬یابد و مستلزم اجرای اصل امنیتی اطلاعات در نظام جامعه…

Read more
Back To Top