skip to Main Content

اثر الکتروشیمیایی در فیلمهای نازک کاربید تیتانیوم MXene تولید شده توسط پوشش‌های – Dip

چکیده MXenes، یک خانواده بزرگ از کاربیدهای فلزی دو بعدی و نیتریدها {یک ترکیب باینری ازت با یک عنصر الکتروشیمیایی تر.}، پتانسیل در ذخیره‌سازی انرژی و کاربردهای نوری {تابشی} را نشان داده‌اند. در اینجا، خواص نوری و شبه خازنی{ ذخیره…

Read more
Back To Top