skip to Main Content

یک مدل دو پارامتری جهت شبیه سازی اثرات جهتی مادون قرمز حرارتی برای کاربرد های سنجش از راه دور

چکیده اندازه گیری های دمای سطی زمین (LST) که در دامنه مادون قرمز حرارتی (TIR) انجام می شود، در معرض نا همسانگردی جهتی شدید قرار داشته اند. به جای مدل های TIR فیزیکی تحلیلی دقیق که به اطلاعات ورودی و…

Read more
Back To Top