skip to Main Content

​ پنجاه سال اندازه‌گیری فرکانس لحظه‌ای ​

چکیده تفکیک کننده فاز چهارگانه، هسته سنجش فرکانس لحظه ای پهنای باند (IFM) گیرنده و تداخل سنجی پایه برای تعیین جهت دقیق (DF)، در سال 1957 توسط S.J. در آزمایشگاه مولارد (MRL) اختراع شد. گیرنده‌های دیجیتال اندازه‌گیری فرکانس لحظه‌ای (DIFM)…

Read more
Back To Top