skip to Main Content

فرهنگ ملی و اعتماد مصرف‌کننده در تجارت الکترونیک ​

چکیده این مطالعه از نظریه ابعاد فرهنگی Hofstede برای توضیح واریانس اعتماد مصرف‌کننده در تجارت الکترونیک استفاده می‌کند. ما به عنوان ترکیبی از گرایش مصرف‌کننده به اعتماد و قابلیت اعتماد به محیط یک فروشگاه آنلاین اعتماد می‌کنیم. این پژوهش فرضیه…

Read more
Back To Top