skip to Main Content

یک روش شناسایی بخش مجزا سریع بر پایه ی KNN و الگو گرفته از MST

چکیده پایگاه های داده ی دنیای واقعی امروزی معمولا شامل میلیون ها مورد با هزاران حوزه می شوند. به عنوان یک نتیجه، روش های شناسایی بخش جدای سنتی توزیع بنیان دارای توانایی های محدود شده ی بسیاری هستند و رویکردهای…

Read more
Back To Top