skip to Main Content

​ یک طرح انطباقی حفاظت از راه دور در حضور ترانسفورماتور تغییر فاز ​

چکیده relay های فاصله، خطاهای خط انتقال و محل آن‌ها را با اندازه‌گیری ولتاژ و سیگنال‌های جریان تشخیص می‌دهد. همچنین، ترانسفورماتور تغییر فاز (PSTs)برای کنترل جریان برق در سیستم‌های قدرت الکتریکی استفاده می‌شود. PST ها از خطوط انتقال را از…

Read more

اثر دستگاه متعادل کننده استاتیکی وار در حفاظت از خطوط انتقال

چکیده در این  مقاله ، اثر دستگاه متعادل کننده استاتیکی وار(SVC) بر مقاومت ظاهری دیده شده توسط خطوط انتقال راه دور مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج تحلیلی با شبیه سازی های دقیق ارائه شده و تایید می شوند. نشان داده…

Read more
Back To Top