skip to Main Content

تعامل سیاست‌های پولی و مالی با عدم شفافیت بانک مرکزی و سرمایه‌گذاری عمومی

چکیده در این پژوهش ما به مطالعه چگونگی تأثیر تعاملات بین شفافیت بانک مرکزی و سیاست‌های مالی بر عملکرد و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، در چارچوب افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری عمومی که بتواند رشد بالقوه آینده را بهبود ببخشد، می‌پردازیم. ما پیامدهای…

Read more
Back To Top