skip to Main Content

عملیات زمان-حقیقی بر روی ریزشبکه‌های چندگانه با استفاده از یک سیستم چند عامله

چکیده پیش‌بینی نادرست تشعشعات خورشیدی، سرعت باد و تقاضای بار ممکن است به طور قابل‌توجهی عملکرد میکروگریدها (ریزشبکه‌ها) را تحت‌تاثیر قرار دهد. این شرایط باعث ایجاد توازن بین تولید و بار می‌شود که منجر به تغییراتی در ولتاژهای DC و…

Read more
Back To Top