skip to Main Content

گام اساسی در تعیین توالی دی ان ای

چکیده در سال¬های اخیر پیشرفت¬های فوق العاده¬ای در توانایی ما برای تعیین سریع و کم هزینه توالی DNA توالی به وجود آمده است. این مساله تحولات بنیادین در زمینه¬های ژنتیک و زیست شناسی ایجاد کرده که منجر به درک عمیق¬تر…

Read more
Back To Top