skip to Main Content

تخمین پارامترهای زمان مدیریت اسناد الکترونیکی

چکیده فرایندهای پردازش مستندسازی فنی، فرصت‌ها و مزایای پیاده‌سازی آن‌ها با کمک فن‌آوری‌های خودکار مدیریت اسناد الکترونیکی به میزان زیادی بر کیفیت مستندات فنی درگیر در آن‌ها و زمان اجرای عملیات ابتدایی مدیریت سند بستگی دارد.در این مقاله، برای برآورد…

Read more

تئوری بازی و حسابرسی استراتژیک

چکیده حسابرسان قدرت مدل‌سازی تئوری بازی‌ها، یک تکنیک تصمیم‌گیری استراتژیک ریاضی، که توسط جان نش، برنده جایزه نوبل، معروف شده‌است را معرفی می کنند. این مدل با استفاده از نمونه‌های سرگرم‌کننده برای درک مفهومی و سناریوهای حسابرسی برای کاربردهای عملی…

Read more
Back To Top