skip to Main Content

حسابداری و تولد مفهوم سرمایه‌داری ​

چکیده هدف این مقاله، ایجاد یک رویکرد جدید در بحث پس از مناقشه است.همانطور که می‌دانیم، (Sombart W. moderne Kapitalismus. Munchen، لایپزیگ: Duncker و Humbolt، ۱۹۱۶)تصور کردند که اختراع حسابداری دوگانه برای تولد سرمایه‌داری ضروری بود.مکس وبر موضوع مشابهی را…

Read more
Back To Top