skip to Main Content

تحلیل اگزرژی سیستم توربین در یک نیروگاه فوق ویژه بحرانی ری هیت مضاعف ۱۰۰۰ مگا واتی

چکیده هدف از این مطالعه دستیابی به توزیع اگزرژی در یک سیستم توربین برای یک نیروگاه حرارتی 1000 مگاواتی ری هیت مضاعف فوق ویژه بحرانی می‌باشد. از یک معادله موازنه اگزرژی برای شناسایی نقاط واقعی اتلاف انرژی در سیستم توربین…

Read more
Back To Top