skip to Main Content

تعامل بین ترکیبات اصلی آرد در رفتار رئولوژیکی آرد گندم

چکیده هنوز بحث قابل توجهی در مقالات در مورد نقش های مربوط به نشاسته و گلوتن در هر دو حالت رئولوژی خطی و غیرخطی خمیر آرد گندم وجود دارد. از این رو، برای روشن تر کردن نقش های انفرادی گلوتن…

Read more
Back To Top