skip to Main Content

مدیریت منابع آگاه و هزینه – کارآمد در مراکز داده ابری

چکیده امروزه مراکز داده‌ها منبع اصلی تامین خدمات ابری از طریق توافق سطح خدمات (SLA)هستند. اکثر مقالات تحقیقاتی برای مدیریت منابع ابر بر چگونگی کاهش مصرف انرژی میزبان و نقض SLA برای به حداقل رساندن هزینه عملیاتی تمرکز دارند. با…

Read more
Back To Top