skip to Main Content

بازده سهام و نرخ بهره در سراسر جهان: رویکرده داده¬های پانل

چکیده ما به بررسی بازده سهام سه ماهه 21 اقتصاد توسعه یافته و 19 اقتصاد در حال توسعه از سال 1999 تا 2013 پرداختیم. در این مدت، میانگین بازده سهام سه ماهه 1.188٪ در اقتصادهای توسعه یافته در برابر 4.220٪…

Read more
Back To Top