skip to Main Content

نقش دولت الکترونیک در توسعه پایدار عمومی در کشورهای در حال توسعه: مروری سیستماتیک بر مقالات

چکیده با وجود درآمد ملی نسبتا پایین آن‌ها، مطالعات نشان می‌دهند که کشورهای در حال توسعه به طور مداوم ساختارهای دولت الکترونیک خود را پیشرفت داده‌اند. با این حال، دانش اندکی در مورد چگونگی به‌کارگیری تکنولوژی‌های الکترونیک و اینترنتی توسط…

Read more

نوآوری و تغییر چرخه سیاست: سیاست گذاران آماده خواهند شد!

چکیده بسیاری از سیاست گذاران در حال تلاش برای درک حاکمیت مشارکتی در میانه تغییرات تکنولوژیکی هستند. پیشرفت‌ها در فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT ها)همچنان بر راه‌هایی که سیاست گذاران و شهروندان در طول فرآیند سیاست گذاری با یکدیگر تعامل…

Read more
Back To Top