skip to Main Content

کاربردی از مدل ارزیابی- عملکرد برای کیفیت یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی

چکیده درخواست برای آموزش الکترونیکی در آموزش عالی رو به افزایش است، رقابت زیاد گشته و دانشگاه ها در حال سرمایه گذاری روی منابع مشخصی در جهت بهبود کیفیت ارائه های آموزش الکترونیکیشان هستند. بنابراین، معیارهای کیفیت موثر برای آموزش…

Read more
Back To Top