skip to Main Content

پیاده سازی بلادرنگ روش کنترل جریان فازی انطباقی باند هیسترزیس برای فیلتر قدرت فعال موازی موازی

چکیده خلاصه: بهینه سازی عملکرد شبکه های سیستم قدرت با استفاده از روش های مرسوم بدلیل ذات پیچیده سیستم های شدیدا غیرخطی و غیرثابت، بسیار دشوار است. در این بررسی یک کنترلر جریان ترکیبی انطباقی هیسترزیس فازی برای فیلتر قدرت…

Read more
Back To Top