skip to Main Content

کیفیت حسابرسی، تامین مالی، و مدیریت درآمدها: شواهدی از اردن

چکیده این مقاله شواهد اولیه مربوط به رابطه بین کیفیت حسابرسی، تامین مالی بدهی، و مدیریت سود در اردن را ارایه می‌دهد. این مطالعه از نسخه مقطعی مدل اصلاح‌شده جونز استفاده می‌کند، که در آن ذخایر احتیاطی به عنوان جایگزینی…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

مدیریت درآمدها، ساختار سرمایه و نقش محیط های سازمانی

چکیده این مقاله اثرات مدیریت درآمد در قدرت نفوذ مالی را بررسی کرده و چگونگی تاثیر این ارتباط توسط محیط های سازمانی با استخدام هیئت متشکل از 25/777 شرکت در میان 37 کشور در محدوده سال های 1989 تا 2009…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

رابطه بین اعتبار حسابرس، درآمد و مدیریت سرمایه در بخش بانکی: یک تحقیق بین المللی

چكيده این مطالعه بینش اصلی از نظریه منابع منابع (هانت و مورگان، 1995) را به تجزیه و تحلیل ویژه ای از مدیران ارتباطات قابلیت های عملکرد مانند گرایش بازار، استراتژی بازاریابی و قدرت سازمان می دهد. با استفاده از معیارهای…

Read more
رایگان – خرید
Back To Top