skip to Main Content

پیش بینی و برآورد بهره وری اکولوژیک ماشین های مجازی

چکیده توسعه عظیم فروشگاه مجازی ابری به افزایش تعداد مراکز داده ها (DC) در سطح جهانی و در نهایت به افزایش جای پای گاز CO2 منجر شده است. محاسبه اثر ماشین های مجازی (VM) بر محیط زیست کاری چالش برانگیز،…

Read more
Back To Top