skip to Main Content

بررسی اثرات توانمندسازی کارکنان،کارگروهی،و آموزش کارکنان بر روی تعهد سازمانی

چکیده ایجاد تعهد سازمانی در میان کارکنان یکی از عوامل مهم برای اطمینان از اثربخشی سازمانی می باشد.دلیل آن این است که کارکنان متعهد می توانند در نهایت منجر به نتایج مطلوب سازمانی شوند.بر اساس بررسی هایی که در ادبیات…

Read more
Back To Top