skip to Main Content

استفاده از رابط مغز و کامپیوتر برای کنترل تجهیزات هوایی بدون سرنشین

چکیده این مقاله به بررسی قابلیت‌های Emotiv هدست نورونی در زمینه کنترل کوادکوپترها {یک کوادکوپتر، یک هلیکوپتر چند چرخی است که توسط چهار روتور برداشته و به حرکت درآید. کوادکوپترها به عنوان هواپیمای روتوری طبقه بندی می شوند، به عنوان…

Read more
Back To Top