skip to Main Content

بررسی عملکرد مواد لاستیک مانند در شرایط گاز خورنده و مایع خورنده

چکیده مهرهای الاستومر برای جداسازی منطقه‌ای در چاه‌های عمودی و منحرف ضروری هستند. آن‌ها اغلب از آن به عنوان حلقه هایی (مهرو و موم استاتیک)و یا به عنوان انرژی (بسته بندی)استفاده می‌شوند. الاستومر برای انجام وظایف خود به طور موثر…

Read more
Back To Top