skip to Main Content

تخصیص ذخیره چرخنده با استفاده از تحلیل بهبود فرآیند واکنش

چکیده روشی برای ارزیابی میزان خوب بودن و کارآمد بودن سیستم در توانایی پاسخگویی یک سیستم تولید ارایه شده‌است. وضعیت کلی یک سیستم تولید برحسب قابلیت پاسخگویی آن به سه حالت سالم، بین سالم و در خطر بودن, در معرض خطر…

Read more
Back To Top