skip to Main Content

بازآرایی فیدر و برنامه‌ریزی تولید برای عملیات روز ریزشبکه در حضور خودروهای الکتریکی با در نظر گرفتن عدم قطعیت ​

چکیده تنظیم مجدد فیدر توزیع (DFR) و برنامه ریزی تولید بهینه سازی (OGs) کارایی عملیاتی ضروری هستند که در میکروگرید (MGs) برای افزایش بهره وری و نیز ویژگی های فنی و اقتصادی MG ها مورد استفاده قرار می گیرند. مشکل…

Read more
Back To Top