skip to Main Content

مسئله کفایت تولید برق: ارزیابی اثرات دینامیکی مکانیزم¬های پاداش ظرفیت

چکیده براساس اصلاحات آزادسازی، توانایی بازارهای برق در فراهم کردن انگیزه¬های رضایت¬بخش برای سرمایه گذاری¬ در ظرفیت تبدیل به یک مشکل مهم شده¬است. به طور خاص، بازارهای انرژی کنونی پدیده¬هایی را از چرخه¬های سرمایه¬گذاری نشان می¬دهند که فازهایی را تحت…

Read more
Back To Top