skip to Main Content

نانوشیت های خود روان کاری Ti3C2 / پوشش‌های کامپوزیت مسی

چکیده درحالیکه MXeneها در اکثر کاربردهای ممکن از جمله ذخیره‌سازی انرژی، محافظ تداخل الکترومغناطیسی، کاتالیز نوری، الکتریکی و شیمیایی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، پتانسیل تریبولوژیکی آن ها به عنوان مواد روان‌کنندهT نسبتا کشف نشده باقی مانده‌است. در این مطالعه، پوشش‌های…

Read more
Back To Top