skip to Main Content

مروری بر روند فرمدهی الکترومغناطیس

چکیده شکل دهی الکترومغناطیسی (EMF)یک تکنیک شکل‌دهی غیر تماسی است. این روش یک روش ضربه ای( ارتعاشاتی) یا سرعت بالا با استفاده از میدان مغناطیسی پالسی توسط نرم افزار نیروهای لورنتز در قطعه کار ترجیحا از ماده بسیاررسانای الکتریکی بدون…

Read more
Back To Top