skip to Main Content

مدیریت شرکتی و استراتژی‌های رقابتی در اقتصادهای در حال ظهور

چکیده ما عوامل همگرایی و واگرایی در مدیریت شرکتی اقتصادهای در حال ظهور و توسعه یافته بازار، را با توجه به نقش بین المللی شدن شرکت بررسی می کنیم.به طور خاص، سرمایه‌گذاری خارجی توسط شرکت‌های در حال ظهور اقتصادی منجر…

Read more

مجاورت چگونه بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تأثیر می گذارد؟ بررسی خوشۀ تجارت کشاورزی

چکیده مطالعۀ حاضر به بررسی مشارکت و همکاری بازاریابی بین شرکت هایی که در یک محل در خوشه تجارت کشاورزی قرار دارند با استفاده از دیدگاه مجاورت ایجاد شده در جغرافیای اقتصادی می پردازد. ما پس از بررسی ادبیات مربوطه…

Read more
Back To Top