skip to Main Content

واکنش مشتریان در برابر خدمات هتل‌داری چیست؟

چکیده تحقیقات قبلی برخی لینک‌ها بین ادراکات مشتریان از تجربه خدمات خود در هتل‌ها، رضایت کلی و افزایش درآمد فروش را نشان می‌دهد. با این حال، روش‌هایی که در آن‌ها خدمات بر مشتری تاثیر می‌گذارند و درک آن‌ها از تجربه…

Read more
Back To Top