skip to Main Content

بررسی تجربی مدل نظری حسادت در محل کار: شواهد از اردن

چکیده شرکت‌کنندگان داده‌ها بوسیله نمونه‌گیری تصادفی از 124 نفر شاغل در مشاغل و سازمان‌های مختلف اردن (از چهار سازمان اصلی در عمان) گردآوری شد. شرکت‌کنندگان بصورت داوطلبانه شرکت کردند و به آنها گفته شد که پاسخ‌هایشان برای مقاصد پژوهشی خواهد…

Read more
Back To Top