skip to Main Content

افزایش کارایی اتصالات خمشی هشت‌پیچه قابل تعمیم به ورق پایانی ، تحت بارگذاری لرزه‌ای شبیه سازی شده

چکیده اتصالات مقاوم خمشی قابل تعمیم به ورق پایانی (EEP )، مزایای حذف جوشکاری میدانی را فراهم می آورند و به همین دلیل تسهیل ساخت میدانی سریع چارچوب‌های ساختمانی را میسر می کنند. اتصالات EEP هشت پیچ سفت‌کننده (8ES) ،یکی…

Read more
Back To Top