skip to Main Content

یک روش مدلسازی جدید برای بهبود مشخصه های دمای زمین

چکیده آگاهی از مشخصه های دمای زمین با توجه به زمان و عمق در بسیاری از زمینه‌های فن‌آوری مانند پمپ‌های حرارتی زمین گرمایی، سیستم‌های انرژی خورشیدی و کاربردهای ژئوتکنیکی اهمیت زیادی دارد.بسیاری از تحقیقات در گذشته به منظور ارزیابی این…

Read more
Back To Top