skip to Main Content

مدلسازی رگرسیون آماری برای مصرف انرژی در تصفیه فاضلاب ​

چکیده درمان فاضلاب یکی از مسائل حیاتی است که اخیرا مورد توجه آب و برق قرار گرفته و اخیرا توجه بیشتری را به خود جلب نموده‌است.مدل‌سازی مصرف انرژی در تصفیه فاضلاب بیوشیمیایی در این مطالعه از طریق یک رویکرد کلی…

Read more
Back To Top