skip to Main Content

روش ترکیبی برای جایابی بهینه DG های چند گانه در شبکه‌های توزیع

چکیده در مطالعه حاضر، یک روش ترکیبی برای جایابی بهینه DG های چندگانه از چندین نوع مختلف پیشنهاد شده‌است.رویکردهای تحلیلی ممکن است برای مکان‌های مناسب جایگاه‌های DG ها به تنهایی مناسب نباشند.در این بررسی ، هیبریداسیون روش تحلیلی و جستجوی…

Read more

مهندسی گرمایی کاربردی بررسی عملکرد کلکتور خورشیدی با جمع‌آوری و نگهداری

چکیده کلکتور در یک سیستم نیروگاه دودکش خورشیدی (SCPPS)یک مبدل حرارتی است که انرژی خورشیدی را به انرژی درونی محیط انتقال تبدیل می‌کند. این مطالعه ساختار کلکتور جدید را پیشنهاد کرد که می‌تواند در ترکیب با تولید محصولات کشاورزی، مبتنی…

Read more
Back To Top