skip to Main Content

تقاضای انرژی و تحولات بازار سهام در کشورهای OECD: تحلیل داده¬های پنل

چکیده این مقاله به بررسی تاثیر تحولات بازار سهام در تقاضا نفت و برق کشورهای عضو OECD می¬پردازد. ما روش¬های داده های پانل های مختلف را انجام می¬دهیم و از داده های سالانه از سال 1996 تا سال 2011 استفاده…

Read more
Back To Top