skip to Main Content

نقش پایداری در برنامه¬های انرژی هسته ای- استراتژی¬های ملی انرژی به ما چه می¬گویند؟

چکیده تامین و استفاده انرژی نقشی حیاتی را در گذار به یک جامعه پایدار ایفا می¬کند. در سطح جهانی در 40 کشور انرژی هسته ای استفاده می شود و یا برنامه ریزی شده که مورد استفاده قرار گیرد، اما هنوز…

Read more
Back To Top